Latest Articles


Arūme nī arūmani!

‘Men bite’ Atī kamau nīararūīre ūū hihi nī rūūī rūrīkū arathukirīe, nī kahiū kaū aratuhirīe? nī īthe waū arairīe akiriūgīa..For Mukami Wa Kimathi

Click to email this to a friend (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on..


Let us Pray.

I pray for young people more than I pray for myself. I pray for their journey that they may start,..


Nī rūcoke mūkaro

Reke menyithanie cia itara eke uria aguīka ndogītagwo ateyugītīte. Andū aītū ndūīre ta murogī njūrūraga nyūmba ta ngi njetereīre njamba..
%d bloggers like this: