Monthly Archives: August 2015


Nī rūcoke mūkaro

Reke menyithanie cia itara eke uria aguīka ndogītagwo ateyugītīte. Andū aītū ndūīre ta murogī njūrūraga nyūmba ta ngi njetereīre njamba..
%d bloggers like this: