Poetry

Articles

Arūme nī arūmani!

‘Men bite’ Atī kamau nīararūīre ūū hihi nī rūūī rūrīkū arathukirīe, nī kahiū kaū aratuhirīe? nī īthe waū arairīe akiriūgīa..

For Mukami Wa Kimathi

Click to email this to a friend (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on..


Let us Pray.

I pray for young people more than I pray for myself. I pray for their journey that they may start,..


Nī rūcoke mūkaro

Reke menyithanie cia itara eke uria aguīka ndogītagwo ateyugītīte. Andū aītū ndūīre ta murogī njūrūraga nyūmba ta ngi njetereīre njamba..1992 Thoughts and Dreams

The rain pours loud reminding me of yesterday’s years seated under my grandmother’s granary cuddling with her cute black cat-riddled..

For ‘Mtungo’

A girl’s story is no story if no boy is in the story Mine is ‘Mtungo’. I remember not when..

%d bloggers like this: