Marebeta

Articles

Arūme nī arūmani!

‘Men bite’ Atī kamau nīararūīre ūū hihi nī rūūī rūrīkū arathukirīe, nī kahiū kaū aratuhirīe? nī īthe waū arairīe akiriūgīa..


Nī rūcoke mūkaro

Reke menyithanie cia itara eke uria aguīka ndogītagwo ateyugītīte. Andū aītū ndūīre ta murogī njūrūraga nyūmba ta ngi njetereīre njamba..


%d bloggers like this: