Thimo cia Ugīkūyū

Articles

Gūcokia rūūī mūkaro!

Arūme nī arūmani!

‘Men bite’ Atī kamau nīararūīre ūū hihi nī rūūī rūrīkū arathukirīe, nī kahiū kaū aratuhirīe? nī īthe waū arairīe akiriūgīa..

%d bloggers like this: