Waruguru Kiai

Nī rūcoke mūkaro

Reke menyithanie cia itara
eke uria aguīka
ndogītagwo ateyugītīte.

Andū aītū
ndūīre ta murogī
njūrūraga nyūmba ta ngi
njetereīre njamba yakwa
yūke inyonīe ūria arūme marī arūmani
ndirīgirīire mīerī mūgwanja
gūakwa gūkaugo ngemi ithano cia baba
ona inya ndiregete cia maītū wangūi.

Andū aītū
my husband ūrīa nowe ihindī rīa ihindī rīakwa
aīnūkaga akianagīrīra ta Johana mūbatithanīa weruinī
akibatithanagīa wamūnyota
agīthekagīrīrwo nī ihīī
cimuīkagīrīe mahiga ta kiguī
commander wa jeshi cia ngi
cimūmīte thūtha
cigīkenīo nī kamutararīko ka rūharo rūake.

Gūtire ūndū itageretīe
thūbū gūtirī itatherūkītie
maī ma mboco nīgerūrīte
gūtirī ihindī rītūīre butchery ya ‘master’
ngīyūmagīrīrīa gūtire githīnjī ūtathījaga
īī narī ūyū hinya wa arūme njīgūaga ūragīra kuīgī
ūrīre cieroinī ciakwa kihūainī kimwe
woī ngona wa kudirīrīra ūkūrū
ona tondū kwerīrwo gweterera ti kuinaīna
kaī ndimuīnaīnū makirīa.

Arīa maūgire, maūgire
njohī na mbaki itirī kirūmī
no nīe – binafsi- nī ndekwo ndimīrūme
giko gīkī gīatūīkire ūtonga wa mūthīnī
ūcūrū wa gīkūo!

Atogorīa a rūrīrī nīmatūngīo ūhoro
īrīkūgwo mbū ītikagwo nī athamakī
nījūge! Nījūge! Nījūge!
mahinda tūrī ti ma ndūhiū
nicīhitwo, itoī ici
nī īitwo, ūrogī ūyū ūhagiriīrwo ciana citu.
Nimanīrīrwo kigegainī arogī aya
na tondū muciirī ūmwe ndagambaga
gūtigatigwo ona ūmwe
ūtakūrūa mbara ino
rīrī ti ihinda rīa ītherū
mbū ti ngemī!

Anake aītū nīmeyūmīrīrie
matirūka nī ma njamba
rūrīrī nī rūkūrirūka
riri wa rūrīrī ūrirūke ringī
arīa matūhoyagira ūrū
maconoke ringī na ringī
kaī matoī ngai wītū
nī wa ihinda rīngī!

Atūmīa! Atūmīa!
maūgire ūrūme wa aka nī kimīra
mathīgī marī moko
tuīgūrūkie bīu
tumahūre
tumaīgate
tumiīte
tuīmirīe,tuīmirīe bīu!
twerirwo tūgetikio gūakia
gūakiīre tene, he!

Akūrū aītū ngayaī mūtūonīe njīra
mītūgo na ūdūire wītū turūmīe bīu
tutikanore ringī.
tūcoke mīciī
mūndū arūmie mūharī wake na kinyī
gūtirī mūgūnda mūnini
ona wa kūhanda nyekī ya kidero nairobi no wīra.
gūtirī mwanake mūnini
wīna moko ūgītwo mūthīīni
būroti citigirwo mburi na aruti wīra a kanju!
guthiī nī guthiī
itete cia njohī niciīkirwo irīa na ūcūrū wa tene
tutikūamba na magūa ringī, kai ari gani!

Woī!  ndoretie moko kirīma kia Ngaī
marakara marīkiīre
ndīnyīhitie na kuiyerekia kunene
ndahoya ta ūū,

“endīa a njohī cia ibago
mūtigatongīo nī ūhahamī
inyuī athiīgīa uuru mūrowona
athiūrūrī aya mūroethiūrūra
acūūkanī aya mūroaga thayū
aka anyū marīciaraga aici na arogī
arīa tūkoraga na tucine
na tūūke mathīko ņgukidīra tirī.
gīkūo gitikanyotoka kwanyū
athūri anyū marokūīra bara na marīo nī nyamū cia gīthaka
nītwa mumena – gūtirī mūici mwende
inyuī othe – itoi ici- na mbari cīanyū
muro huka!

Rūrīrī rūanirīre rūitikanīre AMEN nī gūtuīke gūo”

 

*Sweet Mary mother of God, I hope I have represented the Gikuyu Nation well, damn it was hard. *

Comments

commentsThere are no comments

Add yours

%d bloggers like this: